Regulamin Sklepu internetowego DisplayPlanet, prowadzonego przez firmę Fabryka Flag LINEA Milena Trojanowska Spółka komandytowa z siedzibą w Koszalinie, przy ul. Mieszka I 38.

Regulamin obowiązuje od 1 lipca 2020 roku.

                                  

I Informacje ogólne

1.   Regulamin Sklepu internetowego DisplayPlanet zwany dalej "Regulaminem" określa zasady składania zamówień i sprzedaży prowadzonej w sklepie internetowym DisplayPlanet pod adresem internetowym www.displayplanet.pl, prowadzącym działalność przez Fabryka Flag LINEA Milena Trojanowska Spółka komandytowa z siedzibą w Koszalinie, przy ul. Mieszka I 38.

2.    Wszelkie oświadczenia woli i wiedzy składane przez strony wobec siebie wymagają dla swej skuteczności odpowiedniego ich dotarcia do strony w taki sposób, aby mogła zapoznać się z ich treścią, za pośrednictwem strony internetowej bądź adresu e-mail, chyba że strony umówiły się inaczej.

3.    Zawartość stron internetowych Serwisu jest własnością Fabryka Flag LINEA Milena Trojanowska Spółka komandytowa z siedzibą w Koszalinie, przy ul. Mieszka I 38. Wszystkie znaki towarowe i materiały, jakie można obejrzeć lub przeczytać na łamach serwisu – o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej – chronione są przepisami prawa i nie mogą być wykorzystywane bez wcześniejszej pisemnej zgody Właściciela. Wszelkie autorskie prawa osobiste i majątkowe do Serwisu, jak i do jakichkolwiek jego elementów są zastrzeżone.

 

II Słowniczek

Sprzedawca

Sprzedawcą jest: Fabryka Flag LINEA Milena Trojanowska Spółka komandytowa z siedzibą w Koszalinie,  ul. Mieszka I 38. 75-132 Koszalin, NIP 6692565571, REGON 521380284, KRS 0000958418, tel. 607602450 (koszt połączenia wg taryfy operatora), adres mailowy kontakt@displayplanet.pl.

Przedsiębiorca

Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Klient

Przedsiębiorca lub osoba go reprezentująca, która dokonała Rejestracji i odwiedza stronę internetową w celu dokonania Zamówienia w sklepie internetowym DisplayPlanet.

Strona Internetowa

Strona internetowa, pod którą prowadzony jest Sklep internetowy DisplayPlanet www.displayplanet.pl

Sklep Internetowy

Sklep internetowy jest prowadzony przez Sprzedawcę w Koszalinie, przy ul. Mieszka I 38, w którym zamówienia składa się za pośrednictwem Strony internetowej www.displayplanet.pl

Towar

Prezentowana w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Administrator Danych Osobowych

Podmiot decydujący o zakresie, sposobie i celu zbierania i przetwarzania danych osobowych zebranych za pośrednictwem serwisu Internetowego.

Umowa sprzedaży

Umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

Rejestracja

Oznacza zespół czynności polegających na prawidłowym wypełnieniu przez Klienta formularza rejestracji online znajdującego się na Stronie internetowej. Podczas procesu Rejestracji Klient zobowiązany jest ustalić swój indywidualny Login oraz Hasło.

Konto Klienta

Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę. Funkcje zainstalowane na Koncie Klienta umożliwiają mu gromadzenie informacji dotyczących dokonywanych zakupów, a także zarządzanie danymi osobowymi podanymi podczas rejestracji, odwołanie zgody na przetwarzania oraz aktualizację danych osobowych.

Zamówienie/Oferta Kupna

Oświadczenie woli składane za pomocą Formularza Zamówienia, potwierdzające złożenie przez Klienta oferty zakupu Towaru w ilości i cenie określonej w Formularzu Zamówienia. Złożenie oferty zakupu, nie jest zawarciem Umowy Sprzedaży.

Przewoźnik

Firma kurierska lub transportowa, która świadczy usługi dostaw towarów od Sprzedawcy do Klienta.

Dni robocze

Dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Siła Wyższa

Zdarzenie zewnętrzne, niezależne od stron, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia, a w szczególności katastrofalne działanie przyrody, akty władzy ustawodawczej lub wykonawczej, zaburzenia życia społecznego, jak również niezawinione zakłócenia w funkcjonowaniu zakładu produkcyjnego przez strajki, blokady dróg, itp.

Usługa Elektroniczna

Usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Usługobiorca

Osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która korzysta lub zamierza korzystać z usług świadczonych przez Sklep Internetowy.

Formularz Zamówień

Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Oferty Kupna, w tym sposobu dostawy i płatności.

Powierzenie Danych Osobowych

Czynność polegająca, na udostępnieniu podanych danych osobowych innemu podmiotowi, który wykonuje dla Administratora danych osobowych zleconą usługę. Podmiot, któremu powierzono dane osobowe, może je wykorzystywać jedynie w celu realizacja usługi, a po zakończeniu jej świadczenia zobowiązany jest usunąć lub zwrócić wszystkie przekazane dane osobowe.

 

III Wymagania techniczne

1.    Do korzystania przez Klienta ze strony internetowej wymagany jest dostęp do internetu oraz przeglądarka Internetowa.

2.    Aby w pełni skorzystać z możliwości oferowanych przez Sklep internetowy DisplayPlanet, np. w celu zapamiętywania produktów dodanych do koszyka Klient powinien włączyć obsługę plików cookies

 

IV Rejestracja

1.    Warunkiem złożenia zamówienia jest rejestracja Klienta. Klient podczas rejestracji zobowiązany jest do podania adresu e-mail i określenia indywidualnego hasła do Konta Klienta. Podając swoje dane podczas rejestracji Klient oświadcza, że:

a)    podane w nim dane są zgodne ze stanem faktycznym,

b)    nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.

2.    Sprzedawca potwierdzi za pośrednictwem poczty e-mail dokonanie przez Klienta prawidłowego procesu rejestracji.

3.    Czynności rejestracyjnych Klient dokonuje jednorazowo, kolejne zamówienia realizowane są na podstawie ustalonego przez Klienta Loginu i Hasła.

4.    Klient jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i właściwe używanie swojego Loginu i Hasła, które powinien przechowywać w poufności i nie udostępniać go osobom trzecim.

5.    W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Login lub Hasło Klienta znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Klient ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Sprzedawcy.

6.    Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z ujawnieniem przez Klienta Loginu lub Hasła osobom nieuprawnionym.

 

V Warunki składania zamówień

1.    Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez Sprzedającego na Stronie Internetowej www.displayplanet.pl 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

2.    Dostawa zamówionego towaru jest ograniczona do terytorium Polski oraz jest realizowana w dni robocze na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

 

VI Warunki sprzedaży

1.    Informacje o Towarach podane na stronach internetowych e-sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2.    Zamówienie składa się wybierając Towary prezentowane na stronie internetowej Sprzedawcy. Dodawanie Towarów do wirtualnego koszyka odbywa się po kliknięciu przycisku uwidocznionego w karcie produktu opisanego jako "Dodaj do koszyka". Następnie Klient wybiera sposób dostawy i metodę płatności.

3.    W tym etapie Klient powinien sprawdzić dane zamówienia i po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem może kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę”. Na skrzynkę mailową zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca złożenia zamówienia. Nie stanowi ona potwierdzenia zawarcia umowy.

4.    Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę w formie wysłania wiadomości e-mail „Zamówienie przyjęte do realizacji”, co jest jednoznaczne
z akceptacją oferty kupna złożonej przez Klienta. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia oferty lub złożenia kontroferty, w przypadku, gdy:

a)    Klient nie opłacił Zamówienia,

b)    przesłany plik graficzny nie jest przygotowany zgodnie z wytycznymi przedstawionymi przez Sprzedawcę,

c)    brak jest możliwości wykonania Umowy, z powodów np. niedostępności Towaru lub innych znanych Sprzedawcy okoliczności, o których klient zostanie powiadomiony w osobnej wiadomości.

5.    Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu informuje Klienta o liczbie Dni Roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia na dany asortyment, jego dostawy, a także o wysokości opłat za dostawę Towaru.

6.    Termin potrzebny do realizacji produkcji liczony jest od następnego Dnia Roboczego przypadającego po dniu złożenia zamówienia do godziny 16:00. Zamówienia złożone po godzinie 16:00 będą realizowane jak zamówienia złożone dnia następnego.
Na przykład:

zamówienie o terminie realizacji 2 dni:
złożone w poniedziałek do godziny 16:00 – wysyłka w środę,
złożone w poniedziałek po godzinie 16:00 – wysyłka w czwartek;
zamówienie o terminie realizacji 4 dni:
złożone w piątek do godziny 16:00  – wysyłka w czwartek,
złożone w piątek po godzinie 16:00 – wysyłka w piątek.

7.    W sytuacji, gdy Sprzedawca nie może wywiązać się z terminów podanych przy opisie Towaru, zaproponuje Klientowi inny termin realizacji Zamówienia. W takiej sytuacji Klient może zaakceptować lub odrzucić kontrofertę Sprzedawcy.

8.    Jeżeli dla Towarów objętych Zamówieniem przewidziano różny okres produkcji, dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.

9. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z warunkami przygotowania plików do wydruku udostępnionymi w sklepie internetowym w zakładce „Jak przygotować plik do druku”.

10.  Pliki dostarczone przez Klienta powinny być gotowe do wydruku, jeśli konieczna będzie poprawa plików przez DisplayPlanet wówczas zostanie Klientowi przedstawiona kontroferta Kupna obejmująca koszt usługi przygotowania pliku graficznego do wydruku. W takiej sytuacji Klient może zaakceptować lub odrzucić kontrofertę Sprzedawcy.

11.  Sprzedawca nie odpowiada za błędy popełnione w treści zamówienia złożonego przez Klienta.

12.  Terminy i inne warunki Umowy mogą ulec zmianie po zawarciu Umowy, w szczególności na skutek Siły Wyższej lub okoliczności niezależnych od Sprzedawcy, którym ten nie może zapobiec mimo dołożenia należytej staranności, w szczególności jeśli okoliczności te wystąpią po stronie producenta sprzedawanych towarów, wpływając na zmianę terminów i innych warunków dostawy towaru bądź świadczonej usługi.

13.  Sprzedawca powiadomi Klienta o zaistniałej sytuacji, przedstawiając propozycję zmian w zawartej Umowie Sprzedaży. Brak Akceptacji tych zmian skutkować będzie rozwiązaniem Umowy, a klient będzie zobowiązany do pokrycia wyłącznie kosztów dotychczas zrealizowanych etapów Umowy, np. przygotowanych do tego czasu produktów, w przypadku, gdy zamówienie obejmowała ich większą ilość, kosztów usługi przygotowania pliku graficznego. O kosztach tych Klient zostanie poinformowany w wiadomości zawierającej propozycję zmiany warunków umowy.  

14.  Klient chcąc otrzymać te same kolory przy powtórzeniu zamówienia, zobowiązany jest do podania numeru poprzedniego zamówienia i daty jego realizacji. W przypadku braku tych informacji, nie gwarantujemy powtórzenia tych samych kolorów.

15.  Klient w procesie składania zamówienia może wybrać usługę ekspresowej produkcji lub ekspresowej dostawy zamówienia. W takim przypadku Klient powinien wybrać właściwy tryb realizacji zamówienia w procesie jego składania. 

16.  Usługa ekspresowej produkcji to przyspieszony czas wyprodukowania Towaru, wynoszący 2 Dni Robocze. Koszt ekspresowej produkcji jest wyższy od produkcji standardowej i jest on widoczny przy produkcie oraz w wirtualnym koszyku po wybraniu właściwej opcji produkcji.

 

VII Warunki wysyłki

1.    Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Polski i jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2.    Klient może wybrać następujące formy otrzymania zamówionych Towarów:

a)   dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej,

b)    odbiór własny w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy.

3.    Wydanie Towarów odbywa się w siedzibie Sprzedającego bezpośrednio Klientowi lub za pośrednictwem Przewoźnika w celu ich dostarczenia, pod adres podany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.

4.    Sprzedawca potwierdza wydanie Towarów Przewoźnikowi w celu ich dostarczenia, pod adres podany przez Klienta w trakcie składania zamówienia, poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Klienta.

5.    Sprzedawca zastrzega, iż terminy standardowych dostaw wynikają z warunków określonych przez Przewoźnika i nie mają charakteru gwarantowanego. Klient uzyskuje gwarancję terminu dostawy wyłącznie w przypadku zamówienia przesyłki ekspresowej.

6.    Gwarancji na termin realizacji przesyłki ekspresowej udziela Przewoźnik. Informację o gwarancji można znaleźć w sklepie DisplayPlanet w zakładce „Warunki i koszty dostawy

7.   Koszt dostawy uzależniony jest od wielkości i wagi zamówienia i podany jest w chwili wypełnienia Formularza Zamówienia lub przekazany przez Sprzedawcę w wiadomości potwierdzającej przyjęcie oferty kupna lub przedstawiającej nowe warunki sprzedaży.

8.    Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Klienta z chwilą wydania Towaru Przewoźnikowi.

9.    Sprzedawca nie odpowiada za szkody powstałe podczas transportu lub następstwa nie dotarcia przesyłki na czas. W takich wypadkach odpowiedzialność ponosi Przewoźnik.

10.  Odbioru towaru i jego oględzin należy zawsze dokonywać przy kurierze. W razie jakichkolwiek uszkodzeń należy spisać z kurierem protokół uszkodzenia. Nie odpowiadamy za uszkodzenia nie potwierdzone protokołem uszkodzenia podpisanym przez kuriera.

11.  Termin dostawy liczony jest w Dniach Roboczych. 

12. Jeśli adres dostawy Towarów ma być inny niż adres podany podczas rejestracji, musi on zostać wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia. Klient zobowiązuje się w przypadku, gdy Adresatem przesyłki jest osoba fizyczna, przekazać jej klauzule o przetwarzaniu danych osobowych przez Sprzedawcę.

13.  Koszty dostawy zamówionych Towarów ponosi Klient w taki sposób, iż DisplayPlanet zleca wykonanie stosownej usługi transportowej wybranemu przez siebie Przewoźnikowi, którego wartość usługi przewozu doliczana jest do złożonego przez Klienta zamówienia.

14.  Klient w procesie składania zamówienia może wybrać usługę ekspresowej dostawy zamówienia. W takim przypadku Klient powinien wybrać właściwy sposób realizacji wysyłki zamówienia w procesie jego składania.

 

VIII Płatności

1.    Ceny podane na stronie internetowej Sklepu przy danym Towarze są cenami netto podanymi w polskich złotych. Obok ceny netto widoczna jest cena brutto. Nie zawierają one kosztów dostarczenia towaru.

2.    Łączna cena zamówienia jest kwotą płatności wiążącą do przelewu dla Sprzedawcy i Klienta.

3.    DisplayPlanet udostępnia następujące sposoby płatności z tytułu świadczonych usług sprzedaży:

a)    płatność elektroniczna,

b)    przelew bankowy na konto Sprzedawcy.

4.    Płatności elektroniczne realizowane są przez operatora Przelewy24.

5.    Wszelkie spory związane z dokonaną płatnością elektroniczną, rozstrzygane są bezpośrednio przez Klienta z operatorem płatności. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przebieg płatności ani za udostępnione dane np. kart kredytowych, na stronie operatora płatności. Rozliczeniem transakcji za zgodą i wyborem Klienta, zajmują się Przelewy24 - PayPro SA ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP: 779-236-98-87, Regon: 301345068, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł. Działalność PayPro SA jako Krajowej Instytucji Płatniczej podlega nadzorowi Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

6.    Klient w chwili złożenia Zamówienia zobowiązuje się do jego opłacenia wybierając, jedną z proponowanych przez Sprzedawcę metod płatności.

7.    Za datę dokonania płatności uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Sprzedawcy.

8.    Akceptując niniejszy regulamin Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur VAT w postaci elektronicznej w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług na adres mailowy wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia w terminie do 14 Dni Roboczych.

9. Klient ma możliwość pobrania faktury z poziomu swojego konta w sklepie internetowym.

10.  Sprzedawca pobiera dodatkowe opłaty za wykonanie następujących czynności:

a)      w przypadku, gdy pliki przesłane przez Zamawiającego nie są gotowe do druku, każde dostosowanie pliku do wydruku, przeróbkę, zmianę,

b)      za wprowadzenia zmian po zaakceptowaniu szkicu.

11.  Wysokość tych opłat ustalana jest indywidualnie w zależności od ilości i jakości  wprowadzanych zmian, a Klient jest informowany o ich wysokości przed wykonaniem prac przez Sprzedawcę.

12.  W przypadku, gdy Sprzedawca nie przyjmie oferty kupna złożonej przez Klienta, płatność dokonana przez Klienta zostanie niezwłocznie zwrócona, z wykorzystaniem wybranej przez Klienta metody płatności lub w przypadku braku możliwości na wskazane przez Klienta konto bankowe.

13.  W przypadku, gdy Klient zaakceptuje kontrofertę kupna przygotowaną przez Sprzedawcę, Klient zostanie poproszony o dopłatę kwoty wynikającej z ewentualnie powstałej różnicy w ostatecznej wartości umowy sprzedaży a wartości Zamówienia. W przypadku, gdy powstała różnica będzie wynikała na korzyść Klienta, Sprzedawca niezwłocznie zwróci nadpłatę z wykorzystaniem wybranej przez Klienta metody płatności lub w przypadku braku możliwości na konto bankowe wskazane przez Klienta.

 

IX Odstąpienie od umowy

1.    Sklep internetowy DisplayPlanet prezentuje Towary, które produkowane są  według specyfikacji Klienta (wybór grafiki, materiału, wymiarów, wykończenia).

2.    W związku z powyższym Klient nie ma możliwości odstąpienia od umowy, o ile nie nastąpią okoliczności po stronie Sprzedawcy, zmieniające warunki zawartej Umowy, szerzej opisane w Rozdziale VI Warunki Sprzedaży.

 

X Postępowanie reklamacyjne

1.    Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje Wyłączona.

2.    Poniższe postanowienia reklamacyjne mają charakter Oświadczenia gwarancyjnego w rozumieniu Art. 577 Kodeksu Cywilnego. Okres gwarancji wynosi 30 dni od daty dostarczenia Zamówienia.

3.    Zawierając Umowę Sprzedaży, Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Klientowi Towarów bez wad.

4.    W momencie odbioru towaru Klient zobowiązany jest do starannego sprawdzenia towaru pod względem jakościowym i ilościowym.

5.    W przypadku stwierdzenia wady Towaru Klient może złożyć do Sprzedawcy reklamację na podstawie przepisów uregulowanych w Kodeksie Cywilnym.

6.    Reklamację można składać drogą mailową na adres kontakt@displayplanet.pl lub poprzez formularz dostępny na stronie Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

7.    Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis problemu, zdjęcie wady na Towarze, dane identyfikacyjne Klienta oraz numer zamówienia którego dotyczy.

8.    Sprzedawca rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od daty zgłoszenia.

9.    Sprzedawca dokonuje oceny zasadności reklamacji. Jeśli nadesłane w zgłoszeniu zdjęcia są nie wystarczające do oceny zasadności reklamacji, Towar powinien trafić do Sprzedawcy celem sprawdzenia. W takim przypadku DisplayPlanet na własny koszt zleca Przewoźnikowi odbiór reklamowanego Towaru od Klienta z terytorium Polski. Sprzedawca nie ponosi kosztów za wysyłki wysłane przez Klienta.

10.  W zależności od wyniku sprawdzenia, towar jest produkowany ponownie i wysyłany do odbiorcy lub proponowany jest rabat lub rozwiązanie ugodowe.

11.  Jeśli reklamacja zostaje odrzucona Klient zostaje obciążony kosztami dostarczenia reklamowanego Towaru do Sprzedawcy, a Towar zostaje odesłany do Klienta na jego koszt.

12.  Reklamacji podlega jedynie wadliwa część Towaru, a nie cała dostawa.

13.  Towar zgłaszany do reklamacji, niezwrócony do Sprzedawcy na jego żądanie, uznaje się za wolny od wad.

14.  Sprzedawca zwróci Klientowi kwotę wynikającą z reklamacji rozpatrzonej na korzyść Klienta w terminie 14 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

15.  Towaru otrzymanego niezgodnego z zamówieniem lub reklamowanego, nie można używać lub odsprzedawać.

16.  Sprzedawca nie przyjmuje reklamacji na towar uszkodzony w transporcie. Zgodnie z art. 76 ustawy z dn. 15.11.1984 Prawo Przewozowe (Dz. U. z 2000r NR 50 poz. 601 z póź. zm.), jeżeli Klient nie sporządzi protokołu reklamacyjnego usługi transportowej w obecności kuriera wszelkie reklamacje nie będą uwzględniane.

17.  Reklamacje dotyczące różnicy kolorystyki wydruków z kolorystyką przesłanych plików do druku, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Klienta,
w szczególności różnicy w barwach i odcieni, nie stanowią podstawy do reklamacji towaru.

18.  Reklamacja na Towar zniszczony w wyniku wiatru, burzy i innych czynników atmosferycznych lub jeśli towar był używany niezgodnie z przeznaczeniem, nie zostanie uwzględniona.

19.  Na stronie sklepu w zakładce „Zasady użytkowania flag” znajdują się wskazówki jak prawidłowo użytkować flagi reklamowe i flagi plażowe.

20.  Klient chcąc otrzymać te same kolory przy powtórzeniu zamówienia, zobowiązany do podania numeru poprzedniego zamówienia i datę jego realizacji. W przypadku braku tych informacji, nie gwarantujemy powtórzenia tych samych kolorów.

21.  W wyniku procesu produkcji mogą wystąpić drobne odstępstwa od egzemplarzy pochodzących z innych zleceń lub pojedynczych egzemplarzy z tego samego zlecenia. Takie odstępstwa nie są przedmiotem odpowiedzialności za wady fizyczne. Obejmuje to przede wszystkim różnice na poziomie 2-3% w przypadku:

a)    drobnych różnic w kolorach pomiędzy dwoma lub większą ilością zamówień;

b)    drobnych różnic w kolorach w porównaniu do wcześniejszego zamówienia;

 

XIII Zabezpieczenia

1.    Sprzedawca zobowiązany jest chronić wszelkie informacje ujawnione przez Klientów zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.

2.    Prawa dostępu do danych osobowych Klientów zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak, aby informacje te nie znalazły się w rękach osób do tego niepowołanych.

 

XIV  Odpowiedzialność stron

1.    Sprzedawca nie odpowiada za straty ekonomiczne Klienta wobec osób trzecich, które powstały w konsekwencji opóźnień w realizacji i dostawie zamówień, i nie kompensuje innych niż podjętych przez Sprzedawcę usług przewozowych.

2.    Sprzedawca wyłącza swoją odpowiedzialność za:

a)      uszkodzenia towaru powstałe podczas montażu,

b)      towar wyprodukowany, w którym ważne elementy znalazły się na szwie lub zgrzewie albo zostały ucięte w wyniku źle przygotowanego pliku.

3.    Po odsprzedaniu lub odstąpieniu towaru kolejnemu odbiorcy, przystąpieniu do dalszej jego obróbki (cięcie, zgrzewanie, obszywanie itp.) odpowiedzialność za jakiekolwiek wady jakościowe i ilościowe przenosi się na Klienta.

4.    Sprawdzenie towaru przed przystąpieniem do czynności wymienionych powyżej należy do obowiązku Kupującego.

5.    Klient zobowiązany jest do niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, propagujących faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa, nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość (art. 256 Kodeksu Karnego).

6.    W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności jedyną odpowiedzialność ponosi Klient, a Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówień spełniających powyższe kryteria.

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

XV Dane osobowe

1.    Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych, ich gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania oraz zasad wykorzystywania plików cookies znajdują się w Polityce Prywatności.

 

XIV Postanowienia końcowe

1.    We wszelkich sprawach nieuregulowanych w powyższym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93). Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

2.    Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych czy organizacyjnych. Poinformowanie o zmianie, poprzez wysłanie do Klientów Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu na stronie sklepu internetowego DisplayPlanet.

3.  Wszelkie spory wynikające z realizacji Zamówienia strony mogą rozwiązać polubownie w trybie postępowania reklamacyjnego ustanowionego niniejszym Regulaminem
i przepisami Kodeksu Cywilnego.

4.    W ostateczności spory będą rozpatrywane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy określony według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.